Ułatwienia dostępu

12 411-96-13

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

informujemy, że Stomatologiczna Spółdzielnia Pracy Dentystyka, ul. Kielecka 7B, 31 - 526 Kraków stosuje najwyższe standardy ochrony Państwa danych osobowych i danych szczególnych. Poniżej udostępniamy najistotniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych. Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części RODO wskazujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych i danych szczególnych jest Stomatologiczna Spółdzielnia Pracy Dentystyka z siedzibą w Krakowie przy ul. Kieleckiej 7 B, o numerze NIP: 675-000-28-26.

2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Zbigniewa Drużkowskiego z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: e-mail: [email protected].

3. Warunkiem udzielenia świadczeń przez Stomatologiczną Spółdzielnię Pracy Dentystyka jest podanie przez Państwa danych osobowych i danych szczególnych.

4. Państwa dane są przetwarzane w celu udzielenia, w siedzibie Stomatologicznej Spółdzielni Pracy Dentystyka świadczeń stomatologicznych, dokonywania rozliczeń z tego tytułu, rezerwacji terminu konsultacji lub zabiegu, prowadzenia przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej, oraz do przesyłania korespondencji, a także ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5. Państwa dane są przetwarzane przez personel Stomatologicznej Spółdzielni Pracy Dentystyka i mogą być udostępnione podmiotom w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych, świadczącym usługi na rzecz Stomatologicznej Spółdzielni Pracy Dentystyka w zakresie: usług prawnych, informatycznych, stomatologicznych i  protetycznych.

6. Stomatologiczna Spółdzielnia Pracy Dentystyka przetwarza dane osobowe wyłącznie na terenie Unii Europejskiej i nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego.

7. Poza okresami przetwarzania danych w celach określonych w pkt 5 Państwa dane będą przechowywane przez Stomatologiczną Spółdzielnię Pracy Dentystyka w celach archiwalnych, a w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikającą z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

8. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania. W celu skorzystania z praw, o których mowa w zdaniu 1 należy doręczyć Stomatologicznej Spółdzielni Pracy Dentystyka stosowny wniosek, który można złożyć osobiście w rejestracji Stomatologicznej Spółdzielni Pracy Dentystyka lub skierować na adres siedziby przesyłką poleconą. Stomatologiczna Spółdzielnia Pracy Dentystyka udziela dostępu do danych lub poprawia dane niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

9. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych. W ramach powyższego prawa możecie Państwo wnioskować o uzyskanie skanów dokumentacji, na której znajdują się Państwa dane osobowe lub dane wrażliwe lub żądać przesłania przez Stomatologiczną Spółdzielnią Pracy Dentystyka ww. danych bezpośrednio do innego administratora.

10. W każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Wniosek o cofnięcie zgody należy złożyć w formie pisemnej w rejestracji w siedzibie lub skierować na adres siedziby przesyłką poleconą.

11. Zgromadzone przez Stomatologiczną Spółdzielnię Pracy Dentystyka dane osobowe i dane szczególne są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

12. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Stomatologiczną Spółdzielnię Pracy Dentystyka Państwa danych osobowych i danych szczególnych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator Danych Osobowych

Lokalizacja

DENTYSTYKA
Stomatologiczna Spół. Pracy
ul. Kielecka 7B
Kraków 31-526
Polityka prywatności
Klauzula informacyjna

Rejestracja

Godziny przyjęć

Stomatolodzy:
poniedziałek - piątek
8.00 - 19.00

Pracownia RTG:
poniedziałek - piątek
9.00 - 13.00 oraz 13.55 - 17.30

Copyright © 2017 Dentystyka. All rights reserved.